Logowanie

KONKURS PLASTYCZNY "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem:

„Czyste Powietrze wokół nas”

 

 

Postanowienia ogólne.

 Hasło konkursu plastycznego „Czyste Powietrze wokół nas”

 

 Organizatorem konkursu  jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej.      

         

Cel konkursu

zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą, ugruntowanie nabytej wiedzy uzyskanej podczas realizacji programu.

 

Cele szczegółowe:

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, a w szczególnie dymu papierosowego

- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia tytoniu


Zasięg i warunki uczestnictwa w  konkursie:

Konkurs plastyczny prowadzony będzie w  placówkach objętych programem „Czyste Powietrze Wokół  Nas” w roku szkolnym 2012/2013


Ramy czasowe konkursu:

Konkurs trwa do  6 maja 2013r.


Zakres tematyczny:

Tematyka prac musi nawiązywać do treści zawartych w programie: Czyste powietrze wokół nas”, a w szczególności do promowania życia w nie zadymionych pomieszczeniach, umiejętności rozpoznawania pomieszczeń, w których nie można palić papierosów, wiedzy o negatywnych skutkach palenia tytoniu.


Zasady przeprowadzenia konkursu:

a)     Zadaniem uczestników konkursu jest  wykonanie tematycznej pracy plastycznej (plakat, rysunek .....)

b)     Prace powinny być formatu A-4 lub A- 3, mogą być wykonane dowolną techniką.

c)     Prace wykonane będą grupowo. Każda grupa uczestnicząca w programie dostarcza do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 1 pracę.

d)     Konkurs przebiega jednoetapowo. Zadaniem placówki jest przeprowadzenie  konkursu i przekazanie prac  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Rawie Mazowieckiej do dnia   6.05. 2013 roku.

e)     Prace powinny być podpisane czytelnie  i zawierać informację:

- nazwę grupy

- nazwę placówki

f)      Do każdej pracy należy załączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie.

 

Zasady oceny i skład komisji konkursowej:

Komisja konkursowa w składzie:

  • przedstawiciele PSSE  w Rawie Mazowieckiej
  • przedstawiciel PCK  w Rawie  Mazowieckiej

dokona oceny wykonanych prac konkursowych.

Prace będą punktowane od 1 do 10 punktów.

 

Zasady nagradzania i nagrody: 

Prace będą oceniane według zasady:

  • Zgodność pracy z tematem konkursu - 3 pkt.
  • Oryginalność ujęcia tematu - 2 pkt.
  • Pomysłowość - 2 pkt.
  • Estetyka prac - 3 pkt.

Najciekawsze 3 prace będą nagrodzone. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

Prawa autorskie:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika konkursu własności egzemplarza na rzecz organizatora.Migawki artykułów

Podziękowanie od Ojca Świętego

Otrzymalismy podziękowanie od Papieża Franciszka za kartki świąteczne wysłane do Watykanu, które uczniowie naszej szkoły wykonali w ramach konkursu "Kartka dla Papieża", a takze aby życzyc Ojcu Świętemu radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Boskiej Opieki we wszystkich poczynaniach.


 


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.