Logowanie

KONKURS PLASTYCZNY "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem:

„Czyste Powietrze wokół nas”

 

 

Postanowienia ogólne.

 Hasło konkursu plastycznego „Czyste Powietrze wokół nas”

 

 Organizatorem konkursu  jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej.      

         

Cel konkursu

zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą, ugruntowanie nabytej wiedzy uzyskanej podczas realizacji programu.

 

Cele szczegółowe:

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, a w szczególnie dymu papierosowego

- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia tytoniu


Zasięg i warunki uczestnictwa w  konkursie:

Konkurs plastyczny prowadzony będzie w  placówkach objętych programem „Czyste Powietrze Wokół  Nas” w roku szkolnym 2012/2013


Ramy czasowe konkursu:

Konkurs trwa do  6 maja 2013r.


Zakres tematyczny:

Tematyka prac musi nawiązywać do treści zawartych w programie: Czyste powietrze wokół nas”, a w szczególności do promowania życia w nie zadymionych pomieszczeniach, umiejętności rozpoznawania pomieszczeń, w których nie można palić papierosów, wiedzy o negatywnych skutkach palenia tytoniu.


Zasady przeprowadzenia konkursu:

a)     Zadaniem uczestników konkursu jest  wykonanie tematycznej pracy plastycznej (plakat, rysunek .....)

b)     Prace powinny być formatu A-4 lub A- 3, mogą być wykonane dowolną techniką.

c)     Prace wykonane będą grupowo. Każda grupa uczestnicząca w programie dostarcza do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 1 pracę.

d)     Konkurs przebiega jednoetapowo. Zadaniem placówki jest przeprowadzenie  konkursu i przekazanie prac  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Rawie Mazowieckiej do dnia   6.05. 2013 roku.

e)     Prace powinny być podpisane czytelnie  i zawierać informację:

- nazwę grupy

- nazwę placówki

f)      Do każdej pracy należy załączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie.

 

Zasady oceny i skład komisji konkursowej:

Komisja konkursowa w składzie:

  • przedstawiciele PSSE  w Rawie Mazowieckiej
  • przedstawiciel PCK  w Rawie  Mazowieckiej

dokona oceny wykonanych prac konkursowych.

Prace będą punktowane od 1 do 10 punktów.

 

Zasady nagradzania i nagrody: 

Prace będą oceniane według zasady:

  • Zgodność pracy z tematem konkursu - 3 pkt.
  • Oryginalność ujęcia tematu - 2 pkt.
  • Pomysłowość - 2 pkt.
  • Estetyka prac - 3 pkt.

Najciekawsze 3 prace będą nagrodzone. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

Prawa autorskie:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika konkursu własności egzemplarza na rzecz organizatora.Migawki artykułów

Egzamin gimnazjalny

W pierwszym dniu egzaminu życzymy naszym gimnazjalistom powodzenia :)


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.